E-shop

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba společnosti M A R W I N  prošla od roku 1993 značnými změnami, jejichž cílem bylo utlumit ekonomicky neefektivní a životní prostředí zatěžující výrobu. Z důvodu nerentabilnosti bylo upuštěno od pěstování obilovin, lnu a brambor. S ohledem na zaměření živočišné výroby největší podíl z celkově obhospodařované výměry 1.130 ha tvoří trvalé travní porosty (TTP). Každoročně je zhruba na jedné desetině těchto ploch provedena obnova porostu. Na obtížně přístupných pozemcích byly vybudovány pastevní areály v celkové výměře 500 ha.

Reliéf zájmového území je členitý se značnou svažitostí v chladné klimatické oblasti CH 7 s průměrnou roční teplotou 6,4 – 7,1  °C, s nadmořskou výškou 450 – 730 m n. m. Průměrný úhrn srážek činí 777 – 1.080  mm za rok. Při sklizni a konzervaci pícnin jsou uplatňovány progresivní, ekologicky šetrné technologie. Pícniny určené ke konzervaci jsou buď sečeny a sušeny na seno nebo senážovány lisováním do kulatých balíků a sbalením do PE fólie.

S přechodem na ekologický způsob hospodaření  je ve výhledu uvažováno s vyčleněním části ploch pro pěstování tržních plodin vhodných pro výrobu ekologických potravin (pohanka, špalda a pod.).

Celá rostlinná výroba je svým charakterem zaměřena na zabezpečení krmivové základny pro chov skotu a koní a na obnovu a údržbu stávajících trvalých travních porostů a pastevních areálů. S využitím strojní a pracovní kapacity rostlinné výroby nabízíme ostatním zemědělským farmám i drobným pěstitelům poskytování zemědělských služeb, zahrnujících vše od přípravy půdy až po sklizeň (předseťová příprava, setí, sklizeň a konzervace pícnin, zatloukání kůlů). Ceny jsou smluvní a vycházejí z platného ceníku pro kalendářní rok.

 


Úvod  |  Hřebčín Pretoria  |  Živočišná výroba  |  Rostlinná výroba  |  E-shop  |  Fotogalerie  |  Kontakty

© 2013 MARWIN v.o.s.